21 - June 2019

Crkva Srce Isusovo

Krajem 19 veka Apatin populaciono i ekonomski doživljava procvat. Gotovo 14 000 stanovnika većinom katoličke vere svoje religiozne potrebe ne može više da zadovolji u baroknoj crkvi Uznesenje Marijino u centru grada. Gradski čelnici kao i crkveni velikodostojnici na čelu sa opatom apatinske opatije Jakobom Egerom, donose odluku o gradnji još dve velike crkve u Apatinu.